کاردرمانی آریان

ساناز دهقانی

مرکز گفتاردرمانی آریان به سرپرستی سرکارخانوم ساناز دهقانی ،مدرس بالینی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (تهران) و پس از کسب مجوزهای مربوطه از سازمان نظام پزشکی کشور در تاریخ ۲۳/۱۱/۹۷ راه اندازی شده است.بخش گفتاردرمانی مرکز توانبخشی آریان،با ۴ متخصص گفتاردرمانی کودکان تحت نظارت سرکار خانوم دهقانی کار خود را آغاز نموده است.یکی از مهم ترین اهداف راه اندازی مرکز گفتاردرمانی کودکان آریان ،رشد و بهبودی مهارت های گفتاری و زبانی کودکان در غالب بازی و مبتنی برتعامل دوسویه والدین با کودکان میباشد.درواقع ایجاد گروه های تعامل زبانی و گفتاری براساس روش های به روز،مبتنی برشواهد و تایید شده مراجع علمی با نظارت دقیق وثبت روزانه نتایج در پرونده ها ،در مرکزگفتاردرمانی کودکان آریان میتواند نقطه عطفی برای رشد همه جانبه و پویا درزمینه گفتاردرمانی کودکان مراجعه کننده به این مرکز باشد.


کلمات کلیدی :

ساناز دهقانی