ابزاری برای کمک به کودکان مبتلا به تاخیرهای رشد (آپراکسی)

 

این بازی درمانی فوق العاده را به صورت عملی در فیلم مشاهده کنید. این فیلم جلسه درمانی با حضور نانسی کافمن با استفاده از این و کودک مبتلا به تاخیر گفتاری نشان می دهد.

کافمن با استفاده از ابزاری جذاب، عملی و ساختاری برای کمک به کودکان مبتلا به آپراکسی یا تاخیرهای رشد، باعث ایجاد هماهنگی حرکتی گفتاری در مهارت های بیان زبان می شود. در این ابزار کودکان به جستجوی نشانه هایی که با صفحه بازی آن ها مطابقت دارد به نوبت خانه ها را باز می کنند. توکن ها اسامی ساده ای از Kaufman Kit 1 دارند که گفتاردرمانگر می تواند برای کمک در جلسه درمانی استفاده کند. اولین کودکی که هر 7 مسابقه را به دست آورد، برنده بازی محسوب می شود.